Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola a Mateřská škola Hradištko
Základní a Mateřská
škola
Hradištko
Základní škola a Mateřská škola Hradištko
Základní škola a Mateřská škola Hradištko

Pedagogický sbor

Základní škola

Mgr. Marcela Šteffková

Na škole pracuje od roku 1995. Vystudovala Gymnázium  v Chotěboři, obor základy programování a počítačové techniky a SPgŠ Litomyšl, obor vychovatelství. Dále vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Rok studovala němčinu na Berufsschule Winterthur ve Švýcarsku a je absolventkou kurzu angličtiny English Language for Beginners. V Pedagogicko - psychologické poradně Nymburk získala osvědčení, které ji opravňuje ke korekci specifických vývojových poruch učení v českém jazyce a matematice. Je oprávněna k používání Míkova Orientačního testu dynamické praxe pro zjišťování jevových shod koordinací při osvojování čtení, psaní a různých pohybových sledů.  Je také oprávněna k výuce splývavého čtení. Absolvovala test ICT a pracovní dílny ICT na 1. stupni ZŠ, lyžařský výcvikový a turistický kurz. Získala osvědčení vzdělávacího programu Organizační řád školy a jeho součásti a osvědčeni BOZP a PO při práci pro školu a školská zařízení. V červnu 2009 ukončila  funkční manažerské studium pro vedoucí pracovníky v Praze. V červnu 2011 získala certifikát - Kurz pro školní koordinátory EVVO Středočeského kraje a má osvědčení z absolvování vzdělávacího programu Odpady a obaly, Základy resuscitace, Datové schránky, spisový a skartační řád. Dalším vzděláváním získala osvědčení o Zákoně o pedagogických pracovnících v praxi, zúčastnila se Konference O výchově a vzdělávání, získala certifikát o Metodách aktivního učení, Jak efektivně zavádět, plánovat, řídit a vyhodnocovat kooperativní výuku, Rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti - čtenářské dovednosti, osvědčení o Školské legislativě, Školském zákoně, Oraganizační řád školy a jeho součásti, Práce s dotykovými zařízeními - aplikace pro společenské a přírodní vědy, Vzdělávání ředitelů, Praktické využití dotykových zařízení ve výuce, Využití dotykových zařízení ve školství, práce s dotykovými zařízeními - aplikace pro matematiku a anglický jazyk.  Osvědčení o současné mateřské škole a jejím řízení, seminář o Způsobu vykazování podpůrných opatřeních. Absolvovala vzdělávací program Základy Hejného vyučovací metody, metoda Hejného v mateřské škole, matematické prostředí v metodě Hejného. Pravidelně se účastní konferencí Jak se žije malotřídkám a FORUM mateřských škol. V roce 2020 získala Osvědčení v kurzu Základy školního lyžování a je vedena jako lyžařský instruktor ASCS ČR.

V rámci projektu Síťování ZŠ - čtenářská gramotnost, absolvovala pracovní stáž ve Slovinsku na škole - Zavod.sv. Zdislavy, Osnovna šola Alojzia Šustara Ljubljan v roce 2021.

Je členem pracovní skupiny pro Financování v projektu MAP III.

Na škole pracuje jako ředitelka školy a školky, metodik environmentální výchovy a třídní učitelka 4. a  5. ročníku, učitelka HV 1.-5. ročník.

e-mail: reditelka@skola-hradistko.cz

Mgr. Hana Maudrová

Na škole pracuje od roku 1992. Vystudovala SPgŠ Čáslav a Pedagogickou fakultu v Hradci Králové obor Speciální pedagogika pro 1. stupeň ZŠ. V dubnu 2008 získala osvědčení vzdělávací akce - SFUMATO - Splývavé čtení, aneb čtení pro všechny děti, Základy resuscitace, Základy práce s počítačem, Podpora matematické gramotnosti ve výuce na 1. stupni ZŠ a je proškolena jako preventista řečové výchovy, Písmo Comenia Script, Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Praktické vyu dotykových zařízení při výuce, Práce s dotykovými zařízeními - aplikace pro český jazyk, matematiku a anglický jazyk, Využití dotykových zařízení ve školství, Podpora matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ - poznejme a využívejme taje magických čtverců, Učím se rád, Dostupné mobilní technologie ve školní výuce, Individualizace a vnitřní motivace žáků - jak na ně!, otevíráme dveře do výuky - Co má a nemá vliv na vzdělávací výsledky žáků?, Jak budovat školní a třídní klima, Dostupné mobilní technologie ve školní výuce, Jak podporovat kvalitní vztahy se žáky - prevence rizikového chování. Absolvovala rekvalifikační kurz Podvojné účetnictví pro podnikatelské subjekty.

V rámci projektu Síťování ZŠ - čtenářská gramotnost, absolvovala pracovní stáž ve Slovinsku na škole - Zavod.sv. Zdislavy, Osnovna šola Alojzia Šustara Ljubljan v roce 2021

Na škole vykonává funkci zástupkyně ředitelky a učitelky 1. ročníku. Vede nápravu řeči. Pracuje jako výchovný poradce.

Získala osvědčení ve vzdělávacím programu Prevence sociálně patologických jevů a zakončila Studium k výkonu specializovaných činností.

telefonní kontakt: 792 654 076

e-mail: Maudrova.Hana@seznam.cz

Ing. Vlasta Kopsová

Na škole pracuje od roku 2015. Vystudovala Zemědělské inženýrství na ČZU v Praze, obor zahradnictví.  Pracovala v Anglii jako au-pair a zahradní architekt. Po návratu do Čech učila angličtinu v jazykové škole, soukromě jako lektor firemních skupinových i individuálních kurzů, učila na vícelétém gymnáziu a po mateřské na veřejnoprávní střední škole. Je certifikovaným hodnotitelem ústní části státní maturity z anglického jazyka.  Z jazykových certifikátů má FCE a k němu absolvovala zkoušku TEFL - mezinárodně uznávané lektorské osvědčení, které jeho držitelům dává oprávnění vyučovat anglický jazyk. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků získala  osvědčení Jak pěstovat spolupráci rodičů a školy, Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování, absolvovala vzdělávací akci Otevíráme dveře čtenářským dílnám. Zúčastňuje se seminářů z dílny Oxford University Press.

2019 získala Vysvědčení o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka.

Na škole pracuje jako učitelka anglického jazyka ve 2. - 5. ročníku, učitelka přírodovědy a vlastivědy.  Vede kroužek angličtiny v mateřské školce a v 1. a 2. ročníku.

e-mail: vlastakopsova@gmail.com

Bc. Lenka Mojžíšová

V září 2011 se stala vychovatelkou školní družiny. Vystudovala Střední ekonomickou školu v Poděbradech - obor všeobecná ekonomie. V srpnu 2018 dokončila studia na Technické univerzitě v Liberci Přírodovědně-humanitní a pedagogickou fakultu -  obor Pedagogika volného času. Získala osvědčení ve vzdělávacích programech: Praktické využití dotykových zařízení při výuce, Využití dotykových zařízení ve školství, Práce s dotykovými zařízeními - aplikace pro matematiku a anglický jazyk.

Na škole pracuje také jako asistentka pedagoga.

Ing. Helena Konopíková

Vystudovala ČZU, Fakultu životního prostředí, obor: Inženýrská ekologie a ČZU, Institut vzdělávání a poradenství, obor: Učitelství odborných poředmětů. Pracovala jako odborný referent na Ministerstvu životního prostředí. V rámci dalšího vzdělávání pedagických pracovníků absolvovala kurz Informatika pro I. stupeň na MFF UK  nebo seminář zábavné vyučování na I. stupni.

Na základní škole pracuje od 1.9.2021 jako učitelka 2. a 3. ročníku.

e-mail: helena.konopikova@seznam.cz

 

Konzultační hodiny ve šk. roce 2023/2024: po předchozí domluvě s učitelkami.

Mateřská škola

Jana Pazderová

Vystudovala v roce 2004 Střední odbornou školu Český Brod - Liblice,obor Ekonomie zemědělství a výživy. V roce 2019 vystudovala na Vyšší odborné škole, střední odborné škole a základní škole Mills v Čelákovicích obor Asistent pedagoga. V roce 2022 úspěšně ukončila studium na Boleslavské soukromé střední škole a základní škole s.r.o. obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Na škole působila od roku 2018 jako školní asistent pro děti základní i mateřské školy.  Doprovázela děti ze ZŠ ve výuce, ve školní družině, na lyžařském výcviku a děti z MŠ např. při plavání a dalších školních akcích.  Individuálně se věnovala předškolákům v oblasti přípravy na ZŠ i mladším dětem dle jejich potřeb.  V současné době působí na škole jako učitelka v mateřské škole.

Alice Bystřičanová

Vystudovala Střední školu gastronomickou a hotelovou - obor Cestovní ruch. Pracovala v Anglii jako au-pair a v gastronomickém odvětví. Absolvovala kvalifikační kurz v Praze (Visk) - obor Asistent pedagoga. V roce 2022 ukončila studium maturitní zkouškou na Boleslavské soukromé střední škole a základní škole, s.r.o. - obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. V letech 2019-2022 pracovala jako asistentka pedagoga v ZŠ a MŠ Sadská. Od roku 2022 je zaměstnaná v MŠ Hradištko jako učitelka.

Tereza Havlíková

Vystudovala Střední odbornou školu Český Brod - Liblice, obor Ekonomika zemědělství a výživy. V roce 2004 studovala Jazykovou školu Jana Ámose Komenského v Nymburce. Po studiu pracovala v Irsku po dobu 2 let. V roce 2019 vystudovala ve VISKu, v Praze obor Asistent pedagoga. V roce 2021 úspěšně ukončila studium na Boleslavské soukromé střední škole a základní škole, s.r.o., obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Od roku 2018 působila v Mateřské škole Sadská jako asistent pedagoga, od roku 2019 jako učitelka MŠ. V současné době působí v MŠ Hradištko jako učitelka.

Martina Hauserová

Vystudovala ISŠ Obchodní poidnikání Český Těšín - aranžérka, pracovala jako manažer obchodního oddělení, obchodní asistentka a zástupce vedoucího. Ve školce pracuje od 1.1.2021 jako asistetka pedagoga. Absolvovala kvalifikační kurz Studium pro asistenty pedagoga - Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní.

Ilona Šťastná

V roce 2016 získala na Vzdělávacím institutu Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Nymburku kvalifikaci Chůva pro děti do záhájení povinné školní docházky.

Pedagogové se při vzdělávání a výchově žáků i nadále vzdělávají a to hlavně v oblasti psychologie, pedagogiky a sociální výchovy. Nezbytnou nutností je sledování moderních metod v didaktice předmětů a v neposlední řadě je i v práci s výpočetní technikou. Vzhledem k postavení školy v obci je důležité zapojení školy do dění v obci a udržování a obnovování jejích tradic, což je zásluhou právě pedagogického sboru. Na škole pracuje cyklistický kroužek, angličtina pro 1. a 2.ročník.  Dále pracuje tradiční kroužek výuky na hudební nástroje a sportovní kroužek - všeobecná pohybová průprava.

Základní škola

diplom

logo Mensa

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Evropské strukturální a investiční fondy II.

Zvýšení a zlepšení kvality výuky

projekt_II_2019

 

Evropské strukturální a investiční fondy III.

Zvýšení a zlepšení kvality výuky

projekt_III_2021

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU Typ: DOCX dokument, Velikost: 126.43 kB

Základní škola a Mateřská škola Hradištko

Základní a Mateřská
škola Hradištko


nahoru